Haben Sie Fragen?

Ansprechpartner

Vertrieb

Evgeniya Bulava
Head of Sales

Tel: +49 (0) 152 02 07 18 01
WhatsApp: +38 05 01 48 13 20
evgeniya.bulava(at)ritterimplants.de

Natalia Kozhushko
International Sales Manager

Tel: +49 (0) 175 631 78 38
natalia.kozhushko(at)ritterimplants.de

Yuliia Aksonova
International Sales Manager

Tel: +49 (0)152 09 44 04 69
yuliia.aksonova(at)ritterimplants.de

MARKETING

Matthias Hinz
Natalia Kozhushko
Tel: +49 (0) 7351/52 925-10
marketing(at)ritterimplants.com